PRAVILA

ORIENTACIJSKI KLUB BREŽICE
SROMLJE 38, 8253 ARTIČE
www.okb.si

 

Na podlagi določil 20. člena Zakona o društvih (Ur.list št. 61/06) je občni zbor Orientacijskega kluba Brežice dne 29. 1. 2010 sprejel naslednja nova pravila.

 

Brežice, 30. januarja 2010

 

                                                                                 
Anica Hribar,
predsednica

 

 

PRAVILA ORIENTACIJSKEGA KLUBA BREŽICE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen

Ime kluba je ORIENTACIJSKI KLUB BREŽICE (v nadaljnjem besedilu OK).
Sedež OK je v Sromljah 38, pošta 8253 Artiče, občina Brežice.
Spletni naslov kluba je www.okb.si.

2.člen

OK je prostovoljno združenje članov, tekmovalcev in ljubiteljev orientacije in ostalih vzdržljivostnih športov, ki združuje in vključuje člane na amaterski osnovi.

3.člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Klub je ustanovljen z namenom:
- skrbeti za množičnost in popularizacijo orientacijskega teka in vzdržljivostnih športov med občani, predvsem med mladino, in jih pritegniti v članstvo,
- skrbeti za kvaliteto tekmovalcev,
- vzgajati svoje člane v športnem duhu.

Svoje cilje uresničuje z naslednjimi nalogami:
- z organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije in društva,
- z organizacijo tečajev in drugih vzgojnih oblik dela, kakor tudi s sodelovanjem svojih članov na tečajih in usposabljanjih, ki jih prirejajo druga društva ali organizacije,
- s širjenjem in popularizacijo orientacijskega teka in drugih športov preko sredstev javnega obveščanja,
- s prirejanjem tečajev po šolah in vodenjem krožkov,
- z izdelovanjem in izdajanjem strokovne športne in orientacijske literature, orientacijskih kart in zemljevidov v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja,
- s predavanji o orientacijskem teku in ostalih športih,
- z izdelovanjem in prodajo orientacijske in športne opreme,
- s povezovanjem s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini.

5.člen

Klub ima svoj znak in pečat. Znak kluba je okrogel z rumeno podlago, spodaj ima stilizirane tri griče zelene barve, na srednjem je rdeče-bela orientacijska zastavica. Po obodu kroga je napis Orientacijski klub Brežice črne barve. Pečat je enak znaku.

6.člen

OK je vključen v Orientacijsko zvezo Slovenije. Včlani se lahko tudi v druge sorodne organizacije, ki se ukvarjajo z orientacijo ali vzdržljivostnimi športi. Odločitve o tem sprejema občni zbor.

7.člen

Klub deluje javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovorna predsednica oz. predsednik kluba.

II. ČLANSTVO

8.člen

Član kluba lahko postane vsakdo, ki sprejme ta pravila, se ravna po njih. Posameznik postane član kluba, ko klubu predloži podpisano pristopno izjavo, s katero sprejema ta pravila in se zavezuje k njihovemu spoštovanju.

9.člen

Pravice rednih članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba in delegacije, ki zastopajo klub v organih zvez, v katere je klub vključen,
- da aktivno delujejo v organih kluba in pomagajo pripravljati in izvajati programe kluba,
- da dajejo predloge in pobude za delo v klubu,
- da spremljajo izvajanje sklepov organov kluba in izvajanje programa kluba.

Dolžnosti rednih članov so:

- da delujejo v skladu s pravili in morebitnimi drugimi akti kluba ter spoštujejo in izvajajo sklepe organov kluba,
- da volijo in pristanejo na izvolitev v organe kluba ter aktivno delujejo v njih,
- da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in programov društva,
- da varujejo premoženje in skrbno ravnajo z drugimi sredstvi, s katerim razpolaga klub,
- da redno plačujejo članarino in sodelujejo v akcijah kluba,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane kluba,
- da varujejo ugled kluba in imajo spoštljiv odnos do drugih članov kluba.

10.člen

Častni član kluba lahko postane oseba, ki je s svojim delom veliko prispevala za uveljavitev kluba ali orientacije sploh. Predlaga ga član kluba, imenuje pa občni zbor.

11.člen

Delo v klubu je prostovoljno. Izjemoma lahko za posamezne naloge član prejme nagrado. O višini nagrade ali povrnitvi stroškov odloča predsednica kluba.

12.člen

Članstvo v klubu preneha z izstopom, črtanjem ali z izključitvijo.
- Na podlagi izstopa prehana članstvo, ko član pisno ali ustno poda klubu željo o izstopu.
- S črtanjem preneha članstvo članu, ki tudi po pisnem opozorilu ne poravna letne članarine.
- Član je izključen, če grobo krši ta pravila, če zavestno ravna proti interesu kluba ali močno škoduje ugledu kluba.
O prenehanju članstva odloča občni zbor.

III. ORGANIZACIJA KLUBA

13.člen

Organa kluba sta občni zbor in predsednica (predsednik).

OBČNI ZBOR

14.člen

Občni zbor je organ kluba, ki odloča o vseh zadevah v zvezi s klubom. Sestavljajo ga vsi aktivni in častni člani kluba. Seznam vseh članov z njihovimi naslovi je objavljen na spletni strani kluba.

15.člen

Občni zbor je lahko reden in izreden. Rednega sklicuje predsednica enkrat na leto ali po potrebi. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko predsednica ali petina članov kluba.
Izredni občni zbor sklepa samo o stvari za katero je sklican. Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican.

16.člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov. Način glasovanja določi občni zbor. Pri glasovanju o razrešitvi predsednice ta ne more glasovati.

17.člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki to želijo.

18.člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzoča vsaj tretjina članov.

19.člen

Občni zbor odpre predsednica kluba in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo ali druge delovne organe.

20.člen

Občni zbor:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema letno poročilo po opravljenem notranjem nadzoru,
- razpravlja in sklepa o delu in poročilih predsednice, blagajnika, drugih predstavnikov ali komisij,
- sprejema delovni program kluba,
- odloča o pritožbah proti sklepom organov kluba,
- sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto,
- sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte kluba,
- z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednico oz. zakonitega zastopnika, delegate v drugih organizacijah, blagajnika ali delovne komisije,
- določa obveznosti, pristojnosti in pooblastila predsednice, delovnih komisij, blagajnika in drugih zastopnikov,
- določa višino članarine,
- imenuje častne člane,
- odloča o disciplinski odgovornosti, odločitev pa je dokončna,

21.člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba overitelja zapisnika

PREDSEDNICA (PREDSEDNIK)

22. člen

Predsednica kluba predstavlja in zastopa društvo v pravnem prometu ter vodi klub med dvema občnima zboroma. Mandat predsednika oziroma predsednice je 5 let in je lahko ponovno imenovan/a.

Predsednica skrbi za zakonitost in javnost dela kluba, za izvajanje sklepov občnega zbora.
O svojem delu poroča občnemu zboru.

IV. MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

23.člen

Dohodki kluba so:- vpisnina in članarina,
- dohodki od prireditev,
- iz javnih sredstev,
- druge dotacije, darila in volila,
- drugi dohodki iz dejavnosti, ki so opredeljene v 4. členu.
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

24.člen

Premoženje kluba sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last kluba in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem kluba upravlja občni zbor.

O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor kluba.

25.člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za klube, ter z veljavnimi predpisi. Vsi presežki prihodkov se v skladu s predpisi porabljajo izključno za delovanje društva.

26.člen

Finančno poslovanje kluba se odvija prek tekočega računa pri poslovni banki.
Denarna sredstva kluba vodi blagajnik v blagajniški knjigi in vodi enostavno knjigovodstvo. Finančna poročila predlaga občnemu zboru.

27.člen

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednica kluba.
Odredbodajalka je predsednica.

28.člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje. Blagajnika imenuje vsako leto občni zbor na predlog predsednice po potrditvi finančnega poročila za preteklo leto.

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

29.člen

Za disciplinski prekršek članov kluba se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov kluba ter vsako ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled kluba.

30. člen

Disciplinske prekrške obravnava občni zbor.
Za disciplinski prekršek se izreče članu opomin, javni opomin ali izključitev.

VI. KONČNE DOLOČBE

31.člen

Klub preneha:
- s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino vseh članov,
- z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi dela,
- če pade število članov pod 5.

32.člen

V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva Orientacijski zvezi Slovenije.

33.člen

Ta pravila začno veljati, ko jih sprejme občni zbor kluba.
S sprejetjem teh pravil se razveljavljajo prejšnja pravila OKB z dne 10. 1.1997.

Brežice, 22. 1. 2010

 

Anica Hribar, l.r.
predsednica

 

< NAZAJ <<NASLOVNA