PRAVILA

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS. Št. 64/11) je zbor članov Orientacijskega kluba Brežice na rednem občnem zboru 27. 1. 2018 sprejel naslednja

            PRAVILA ORIENTACIJSKEGA KLUBA BREŽICE

 

            I. SPLOŠNE DOLOČBE

            1. člen

Ime kluba je ORIENTACIJSKI KLUB BREŽICE (v nadaljnjem besedilu OKB).
Sedež OKB je v Sromljah 38, 8256 Sromlje. 
Spletni naslov kluba je www.okb.si.

            2. člen

OKB je prostovoljno nepridobitno združenje ljubiteljev orientacije in ostalih vzdržljivostnih športov, ki združuje in vključuje člane na amaterski osnovi.
Klub je pravna oseba zasebnega prava.

            3. člen

OKB je ustanovljen z namenom:
- skrbeti  za  množičnost in popularizacijo orientacijskega teka in vzdržljivostnih športov med občani, predvsem med mladino, in jih pritegniti v članstvo,
- skrbeti  za kakovost tekmovalcev,
- vzgajati svoje člane v športnem duhu.

Svoje cilje uresničuje z naslednjimi nalogami:
- z organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih  članov  na tekmovanjih in prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije in društva,
- z organizacijo tečajev in drugih vzgojnih oblik dela, kakor tudi s sodelovanjem svojih članov na tečajih in usposabljanjih, ki jih prirejajo druga društva ali organizacije,
- s širjenjem in popularizacijo orientacijskega teka in drugih športov preko  sredstev javnega         obveščanja,
- s prirejanjem tečajev po šolah in vodenjem krožkov,
- z izdelovanjem in izdajanjem strokovne športne in orientacijske literature, orientacijskih kart in zemljevidov v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja,
- s predavanji o orientacijskem teku in ostalih športih,
- z izdelovanjem in prodajo orientacijske in športne opreme,
- s povezovanjem s sorodnimi društvi in organizacijami v Sloveniji in v tujini.
           
            4. člen
           
OKB ima svoj znak. Znak kluba je okrogel z rumeno podlago, spodaj ima stilizirane tri griče zelene barve, na srednjem je rdeče-bela orientacijska zastavica. Po obodu kroga je napis Orientacijski klub Brežice črne barve.

OKB posluje brez žiga oz. pečata.

            5. člen
           
OKB je vključen v Orientacijsko zvezo Slovenije. Včlani se lahko tudi v druge sorodne organizacije, ki se ukvarjajo z orientacijo ali vzdržljivostnimi športi. Odločitve o tem sprejema občni zbor.

            6. člen
           
OKB deluje v javnem interesu, za kar si v skladu z zakonodajo uredi ustrezen status.

            7. člen

Za doseganje svojih ciljev sme OKB opravljati tudi pridobitne dejavnosti kot dopolnilo nepridobitne, vsa pridobljena sredstva pa morajo biti porabljena za osnovno nepridobitno dejavnost.
V skladu s predpisi bo OKB izvajal naslednje pridobitne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

 

Šifra

Naziv dejavnosti

G47.990

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

J58.110

Izdajanje knjig

J58.140

Izdajanje revij in druge periodike

J58.190

Drugo založništvo

J63.120

Obratovanje spletnih portalov

N77.210

Dajanje športne opreme v najem in zakup

P85.510

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

P85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

R93.110

Obratovanje športnih objektov

R93.120

Dejavnost športnih klubov

R93.190

Druge športne dejavnosti

R93.299

Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S94.999

Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

            II. ČLANSTVO

            8. člen
           
Član kluba lahko postane vsakdo,  ki sprejme ta pravila, se ravna  po njih. Posameznik postane član kluba, ko klubu predloži podpisano pristopno izjavo, s katero sprejema ta pravila in se zavezuje k njihovemu spoštovanju. Poleg rednih članov sodelujejo v klubu tudi podporni in častni člani.

            9. člen
           
Pravice vseh članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba in delegacije, ki zastopajo klub  v organih zvez, v katere je klub vključen,
 • da aktivno delujejo v organih kluba in pomagajo pripravljati in izvajati programe kluba,
 • da dajejo predloge in pobude za delo v klubu,
 • da spremljajo izvajanje sklepov organov kluba in izvajanje programa kluba.

Dolžnosti članov so:

 • da delujejo v skladu s pravili in morebitnimi drugimi akti kluba ter spoštujejo in izvajajo sklepe organov kluba,
 • da volijo in pristanejo na izvolitev v organe kluba ter aktivno delujejo v njih,
 • da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in programov društva,
 • da varujejo premoženje in skrbno ravnajo z drugimi sredstvi, s katerim razpolaga klub,
 • da redno plačujejo članarino in sodelujejo v akcijah kluba,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane kluba,
 • da varujejo ugled kluba in imajo spoštljiv odnos do drugih članov kluba.

 

            10. člen
           
Častni član kluba lahko postane oseba, ki je s svojim delom veliko prispevala za uveljavitev kluba ali orientacije sploh. Predlaga ga član kluba, imenuje pa občni zbor.

            11. člen
           
Delo v klubu je prostovoljno. Izjemoma lahko za posamezne naloge član prejme nagrado. O višini nagrade ali povrnitvi stroškov odloča predsednica kluba.

            12. člen
           
Članstvo v klubu preneha z izstopom, črtanjem ali z izključitvijo.
- Na podlagi izstopa prehana članstvo, ko član pisno ali ustno poda klubu željo o izstopu.
- S črtanjem preneha članstvo članu, ki tudi po pisnem opozorilu ne poravna letne članarine.
- Član je izključen, če grobo krši ta pravila, če zavestno ravna proti interesu kluba ali močno škoduje ugledu kluba.
O prenehanju članstva odloča občni zbor.

            III. ORGANIZACIJA OKB  

            13. člen
           
Organa kluba sta občni zbor in predsednica (predsednik).
                       

            OBČNI ZBOR
           
            14. člen
           
Občni zbor je organ kluba, ki odloča o vseh zadevah v zvezi s klubom. Sestavljajo ga vsi redni, podporni in častni člani kluba. Seznam vseh članov z njihovimi naslovi je objavljen na spletni strani kluba.
           
            15. člen
           
Občni zbor je lahko reden in izreden. Rednega sklicuje predsednica enkrat na leto ali po potrebi. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko predsednica ali petina članov kluba.
Izredni  občni  zbor sklepa samo o stvari za katero  je sklican. Sklicanje  občnega  zbora mora biti objavljeno  z  dnevnim  redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican.
           
            16. člen
           
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov. Način glasovanja določi občni zbor. Pri glasovanju o razrešitvi predsednice ta ne sme glasovati.

            17. člen
           
Občnemu  zboru  smejo glede na javnost poslovanja prisostvovati vsi, ki to želijo.

            18. člen
           
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzoča vsaj tretjina članov.
           
            19. člen
           
Občni  zbor odpre predsednica kluba in ga vodi, dokler  občni zbor ne izvoli delovnega  predsedstva.  Poleg  tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko  komisijo, verifikacijsko komisijo ali druge delovne organe.
           
            20. člen
           
Občni zbor:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema letno poročilo po opravljenem notranjem nadzoru,
- razpravlja in sklepa o delu in poročilih predsednice, blagajnika, drugih predstavnikov ali komisij,
- sprejema delovni program kluba,
- odloča  o pritožbah proti sklepom organov kluba,
- sklepa o finančnem  načrtu za prihodnje leto,
- sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte kluba,
- z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednico oz. zakonitega zastopnika, delegate v drugih organizacijah, blagajnika ali delovne komisije,
- določa obveznosti, pristojnosti in pooblastila predsednice, delovnih komisij, blagajnika in drugih zastopnikov,
- določa višino članarine,
- imenuje častne člane,
- odloča o disciplinski odgovornosti, odločitev pa je dokončna.

 

 

            21. člen
           
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba overitelja zapisnika

 

            PREDSEDNICA (PREDSEDNIK)

            22. člen

Predsednica kluba predstavlja in zastopa društvo v pravnem prometu ter vodi klub med dvema občnima zboroma. Mandat predsednika oziroma predsednice je 5 let in je lahko ponovno imenovan/a.

Predsednica skrbi za zakonitost in javnost dela kluba ter za izvajanje sklepov občnega zbora.
O svojem delu poroča občnemu zboru.

 

            IV. MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

            23. člen
           
Dohodki kluba so:- vpisnina in članarina,
                         - dohodki od prireditev,
                         - iz javnih sredstev,
                         - druge dotacije, darila in volila,
                         - drugi dohodki iz dejavnosti, ki so opredeljene v 4. členu.
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

            24. člen
           
Premoženje kluba sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last kluba in so kot take vpisane v inventarno  knjigo.  S premoženjem kluba upravlja občni zbor.

O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor kluba.

            25. člen
           
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za klube, ter z veljavnimi predpisi. Vsi presežki prihodkov se v skladu s predpisi porabljajo izključno za delovanje društva.
           
            26. člen
           
Finančno poslovanje kluba se odvija prek tekočega računa pri poslovni banki.
Denarna sredstva kluba vodi blagajnik v blagajniški knjigi in vodi enostavno knjigovodstvo. Finančna poročila predlaga občnemu zboru.
           
            27.člen
           
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednica kluba.
Odredbodajalka je predsednica.

            28. člen
           
Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje. Blagajnika imenuje vsako leto občni zbor na predlog predsednice po potrditvi finančnega poročila za preteklo leto.

            V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

            29. člen
           
Za disciplinski prekršek članov kluba se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov kluba ter vsako ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled kluba.

            30. člen

Disciplinske prekrške obravnava občni zbor.
Za disciplinski prekršek se izreče članu opomin, javni opomin ali izključitev.

 

            VI. KONČNE DOLOČBE

            31. člen
           
Klub preneha:
- s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino vseh članov,
- z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi dela,
- če pade število članov pod 5.

            32. člen
           
V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva Orientacijski zvezi Slovenije.

            33. člen

Ta pravila začno veljati z dnem potrditve pri pristojnem upravnem organu.
S sprejetjem teh pravil se razveljavljajo prejšnja pravila OKB z dne 22. 1. 2010.

Ta pravila so javno objavljena na spletni strani OKB.

Brežice, 27. 1. 2018
                                                                                  Jaka Piltaver,
predsednik


 

< NAZAJ <<NASLOVNA